ગુજરાતી લખવુ છે?


visit web pag

PramukhIME :

Desing and developed by Vishal Monpara PramukhIME is new software tool enables everyone to write in Gujarati on their computer very easily. This software enables user to type in Indian languages in Microsoft Word, Powerpoint, Notepad, Internet Explorer, Firefox etc.

Download from : http://www.vishalon.net/Download.aspx

or

http://ccat.sas.upenn.edu/plc/gujarati/

or

http://dhavalshah.com/Write%20in%20Gujarati.htm

or

http://www.vishalon.net/VideoTutorial/EnableLanguageToolbarinWindows/tabid/231/Default.aspx

or

http://utopianvision.co.uk/gujarati/write/

or

http://www.youtube.com/watch?v=lVcKj-PxHSQ

 1. March 18, 2010 at 6:13 am

  આ વખતે તો બહુ તરસાવ્યા! વાદળ છો કે નેતા છો?
  ઠાલા ઠાલા હાલ્યા આવ્યા! વાદળ છો કે નેતા છો?
  તમે અમારી તરસ ઉપર પણ તરસ ન ખાધી?
  આવા અંગારા વરસાવ્યા? વાદળ છો કે નેતા છો?
  ખોબો ટાઢક માંગી’તી કાંઇ બીજું નહોતું માગ્યું હો,
  એમાં ગર્જીને ધમકાવ્યા? વાદળ છો કે નેતા છો?
  એક તમે પણ ના વરસ્યા ને ઉપરથી વીજળીનાં ફાંફાં,
  શું કામ ખેતર ખેડાવ્યા? વાદળ છો કે નેતા છો?
  ચોમાસાની આ સંસદમાં ટીંપુયે પણ નહીં વરસીને-
  ખુદને છાપામાં ચમકાવ્યા! વાદળ છો કે નેતા છો?
  અમે જ ચૂંટી ચૂંટીને વિશ્વાસ તમારી આંખ્યે આંજ્યો,
  અમને ધોળે દી’ નવરાવ્યા? વાદળ છો કે નેતા છો?
  લાગે છે કે હવે તમે પણ ઘરભેગુ કરતાં શીખી ગ્યા,
  કોણે આવા પાઠ ભણાવ્યા? વાદળ છો કે નેતા છો?
  – કૃષ્ણ દવે

 2. Dave Rajendra
  August 23, 2010 at 5:46 am

  I like Krishna Dave
  always reality……

  you like to read more then three times …I always

  i want to write Gujarati
  which is the best font and how can i down load
  if some one can help?

  rajendra Dave
  9723314011
  Ahmadabad

 3. February 17, 2012 at 12:37 pm

  સરસ માહિતી શેર કરવા માટે આભાર.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: