Archive

Archive for the ‘આરોગ્ય માહીતિ’ Category

ટિપ્સ-E-Mail Courtesy: Satish Parikh

જુલાઇ 8, 2009 1 comment

 [ક] રસોઈ ટિપ્સ :
       [1] લીલા ચણા અથવા વટાણા બાફતી વખતે તેમાં ખાંડ નાખવાથી તેનો લીલો રંગ
       યથાવત રહે છે.
       [2] રોટલી માટે લોટ ગૂંદતી વખતે બે ચમચી દૂધ, ઘી કે મલાઈ મેળવી દેવાથી
       રોટલી એકદમ પાતળી બનશે.
       [3] ભીંડાનું શાક બનાવતી વખતે તેમાં એક ચમચી દહીં નાખવાથી તેની ચીકાશ ઓછી થશે.
       [4] મેળવણ ન હોય તો ગરમ દૂધમાં લીલા મરચાં નાખવાથી પણ દહીં જમાવી શકાય છે.
       [5] ભાત બનાવતી વખતે તેમાં લીંબુના રસના ટીપાં નાખવાથી ભાત એકદમ સફેદ
       રંગનો બનશે. અને તેમાં એક ચમચી તેલ કે ઘી નાખવાથી દાણા અલગ-અલગ રહેશે. વધારે વાંચો …

A Short Neurological Test- email from Girish Desai

જુલાઇ 4, 2009 Leave a comment

 
 
1- Find the C below.. Please do not use any cursor help.
 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO
 OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO
 OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO
 OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO
 OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO
 OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO
 OOOOOOOOOOOOOOOOOOO COOOOOOOOOOO
 OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO
 OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO
 OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO
 OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO
 
2- If you already found the C, now find the 6 below.

 9999999999999999999 9999999999999999 999999999999
 9999999999999999999 9999999999999999 999999999999
 9999999999999999999 9999999999999999 999999999999
 6999999999999999999 9999999999999999 999999999999
 9999999999999999999 9999999999999999 999999999999
 9999999999999999999 9999999999999999 999999999999
 
3 – Now find the N below. It’s a little more difficult.
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMNMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMM

 This is NOT a joke. If you were able to pass these 3 tests, you can  cancel your annual visit to your neurologist. Your brain is great and
 you’re far from having a close relationship with Alzheimer.
__._,_.___

Color test . . . Not so Easy -E mail Courtsey Vinod R Patel

જૂન 19, 2009 1 comment

 
These are the things we’re supposed to do to remove the cholesterol  from  around our brains and try to slow up Alzheimer’s. I think it took me 2
 times before I finally got this brain of mine to concentrate. A great  test. Do it until you get 100%! 

Bet you can’t get 100% on the first try! But I’m rooting for ya. It  takes an average of 5 tries to get to 100%. Follow the directions! 

It’s harder than it seems, as it should be. A brain waker-upper for  today! 
 
Click Here: >> The Color Test  <http://www.humorsphere.com/fun/8787/colortest.swf>

25 Health Benefits of Lemons -Shrenik Dalal

એપ્રિલ 15, 2009 2 comments

 lemon

1. Lemon being a citrus fruit, fights against infection. It helps in  
production of WBC’s and antibodies in blood which attacks the invading  
microorganism and prevents infection.  

2. Lemon is an antioxidant which deactivates the free radicals preventing  
many dangerous diseases like stroke, cardiovascular diseases and cancers.  

3. Lemon lowers blood pressure and increases the levels of HDL (good  
cholesterol)..  

4. Lemon is found to be anti-carcinogenic which lower the rates of colon,  
prostate, and breast cancer. They prevent faulty metabolism in the cell,  
which can predispose a cell to becoming carcinogenic. Also blocks the  
formation of nitrosamines in the gut.  

5. Lemon juice is said to give a glow to the skin.  

6. A few drops of lemon juice in hot water are believed to clear the  
digestive system and purify liver as well.  

7. The  skin  of lemon dried under the sun and then ground to make powder  
can be applied to the hair for a few minutes before bath which relieves  
head ache and cools the body.  

8. Applying lemon juice to acne dries the existing ones and prevents from  
getting more.  

9. Lemon juice acts as a natural hair lightner and skin bleach which  
reduces the pigment melanin and prevents the risk of chemical allergic  
reactions which is common with hair dyes and bleaches.  

10. Lemon juice is given to relieve gingivitis, stomatitis, and  
inflammation of the tongue.  

11. Lemon juice is given to prevent common cold.  

12. Lemon juice is given to prevent or treat urinary tract infection and  
gonorrhea.  

13. Lemon juice is applied to the sites of bites and stings of certain  
insects to relieve its poison and pain.  

14. Lemon juice relieves colic pain and gastric problems..  

15. Lemon juice soothes the dry skin when applied with little glycerin.  

16. Lemon juice used for marinating seafood or meat kills bacteria and  
other organisms present in them, thereby prevents many gastro-intestinal  
tract infections.  

17. Lemon juice with a pinch of salt (warm) every morning lowers  
cholesterol levels and brings down your weight.  

18. Lemon juice is the best drink to prevent dehydration and shock in case  
of diarrhea.  

19. Lemon juice can also be used as a mouthwash. It removes plaque, whitens  
the teeth and strengthens the enamel.  

20. A table spoon on thick lemon syrup everyday relieves asthma.  

21. Lemon juice relieves chilblains and itchy skin.  

22. Gargling lemon juice relieves throat infection and also used as a  
treatment for diphtheria.  

23. Lemon juice is an excellent treatment for dandruff and greasy hair.  

24. Lemon applies over the face removes wrinkles and keeps you young.  

25. Lemon juice helps to prevent and cure osteoarthritis.  

Lemon is not usually allergic or toxic to many, so why don’t you try its  
Natural benefits first and then go on to medical

DIABETES ?? DONT WORRY !! VERY EASY !!- Email Courtsey: V M Bhonde

એપ્રિલ 9, 2009 Leave a comment

A woman (65) was diabetic for the last 2+ years and was taking insulin twice a day, she used the enclosed homemade medicine for a fortnight and now she is absolutely free of diabetes and taking all her food as normal including sweets …………………..

The doctors have advised her to stop insulin and any other blood sugar controlling drugs.
I request you all please circulate the email below to as many people as you can and let them take the maximum benefit from it.
AS RECEIVED  :
Sheikh Saleh Mohammed Tuwaijiri , the Supreme judge of Tabuk Court has made the extensive experiments with perseverance and patience and discovered a successful treatment for diabetes. Now a days a lot of people, old men & women in particular suffer a lot
due to Diabetes.

Ingredients:
1 – Wheat flour                  100 gm
2 – Gum(of tree) (gondh)  100 gm
3 – Barley                          100 gm
4 – Black Seeds (kalunji)  100 gm

Method of Preparation

Put all the above ingredients in 5 cups of water.
Boil it for 10 minutes and put off the fire. Allow it to cool down by itself.
When it has become cold, filter out the seeds and preserve the water in
a glass jug  or bottle.

How to use it? Take one small cup of this water every early morning when your stomach is empty.
Continue this for 7 days.  Next week repeat the same but in alternate days with these
2 weeks of treatment you will wonder to see that you have become normal to eat normal food without problem.

Sapphire- the ultimate medical hub for every ailment

ફેબ્રુવારી 8, 2009 Leave a comment

 

We- Sapphire, are a professionally managed company involved in making the perfect arrangements for providing quality medical services. It is often difficult for a patient to select the right place for treatment under the observation of an appropriate team of medical practitioners. These are certain crucial factors every patient should pay attention to rather than getting confused in this huge country India, where there is a vast sea of health-care centers & medical practitioners. In addition to all these, not being acquainted with localities & regional specialties are also some of the other hindrances for non-residents.

Considering these aspects that create confusion and faulty decision making, we organized ourselves to facilitate the best available medical assistance to our clients from India & abroad. We enriched our capabilities of assisting client’s with best medical services by leveraging on our wide network & associations with recognized medical centers & reputed practitioners in Ahmadabad, in the state of Gujarat, India.

Further, we also ensure that our international clients are provided with adequate assistance and utmost care so that they feel at home with the warmth & care of Gujarati hospitality. Converting profession into passion, we offer medical treatments with warmth, care & a touch of humanity.

 

Our Method of Operation:

 

On being advised for a medical treatment, you can contact us from your place and send us your medical reports by email. We will consult our team of medical experts & doctors and will suggest best treatment available for you. We will also communicate with your doctor in your country and thereafter suggest the modalities of treatment in Ahmadabad.

 

Making Your Medical Tour Easy

You

We Will

1) Log on to http://www.smspl.in

1) Reply your mail

2) send your mail at info@smspl.in or     dr_sharad_shah@yahoo.co.in

2) Keep in touch with you through E-mail

3) Send your Medical Reports

3) Examine your Reports

4) Come to India

4) Discuss with your Doctor

5) Choose The Doctors & Hospitals

5) Offer Best Package For Treatment

 

 

We also make arrangements to receive you at airport and make your stay comfortable. Our medical team, after proper examination and analysis, will discuss with you about your problems and guide you to proper health care center, doctor and necessary treatment.

 

Once your treatment is over and you recover from the ailment, we will look after a proper follow up and ensure to guide you till the time you leave. It is made sure that you get the most suitable treatment. We can also make arrangements for alternate therapies like homeopathy, ayurveda, acupuncture, naturopathy, etc.

 

Things that set us apart from others:

 

Optimizing our wide network & close association with sophisticated health-care centers and experienced & reputed medical experts; we offer the following services to our customers:

  • Service of the best specialist pertaining to required medical domain
  • Arrangements at suitable medical centers
  • Cost-effective & responsive services
  • No extra charges or unnecessary expenses
  • Organized documentation of complete treatment
  • Constant consulting with client
  • Continuous guidance on health related issues
  • Convenient communication
  • Transportation facility, etc

We promise to provide personal attention and care to you.

 

 

E mail Courtsey Dr Sharad Shah

Although, they look simple, it's hard to follow:

જાન્યુઆરી 23, 2009 Leave a comment

Health:
1. Drink plenty of water.
2. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a beggar.
3. Eat more foods that grow on trees and plants and eat less food that is manufactured in factories.
4. Live with the 3 E’s — Energy, Enthusiasm, and Empathy.
5. Make time to practice meditation, yoga, and prayer.
6. Play more games. વધારે વાંચો …

Effects of Cold Water- Email Courtsey V M Bhonde

જાન્યુઆરી 5, 2009 Leave a comment

effect-of-cold-water

સ્વસ્થ્ય અને તંદુરસ્ત જીવન-Email Courtsey V M Bhonde

જાન્યુઆરી 3, 2009 3 comments

 
અહીં કુદરતી જીવનશૈલીની વધુ નજીક જઈને સ્વસ્થ્ય અને તંદુરસ્ત જીવન જીવવા માટે ૪૩ જરૃરી બાબતો વર્ણવી છે જેને તમે નિત્યક્રમ તરીકે સ્વીકારી નિરામય અને દીર્ધાયુ જીવનનો આનંદ માણી શકો છો
નવા વર્ષમાં જો તમે કેટલીક બાબતોને ફરીથી તમારી રોજબરોજની જિંદગીનો એક ભાગ બનાવશો તો તે તમને આખું વર્ષ એટલે કે ૩૬૫ દિવસ તાજાં-માજાં રહેવામાં મદદ કરશે. તો રાહ શેની જુઓ છો ? શરૃ કરો આ સૂત્રો વાંચી, એના તાત્કાલિક અમલીકરણનો.
(૧) તમે જે ઈષ્ટદેવમાં માનતા હો,શ્રદ્ધા રાખતા હો  તેમનો,  સવારે ઊઠો ત્યારે  સ્મરણ કરી, વધુ એક સુંદર સવાર અને વધુ એક દિવસની તાજગીભર્યુ જીવન બક્ષવા બદલ આભાર માનો.
(ર) રોજ સવારે ૧૦ મિનિટ તમારા પોતાના માટે ફાળવો. આ સમયે કોઈ એક રૃમમાં નિરવ શાંતિ વચ્ચે એકલા બેસી રહો. એકાંત દરિમયાન મનને શાંત અને સ્વસ્થ રાખો. મોબાઈલથી શરૃ કરીને દરેક પ્રકારની ચિંતાથી દૂર રહો.
(૩) નિયમિતપણે દરરોજ ૧૦થી ૩૦ મિનિટ ચાલવાનું રાખો. કેટલું ચાલો છો તેના કરતાં કેવી રીતે ચાલો છો તે બાબત પર ધ્યાન રાખો.
(૪) સવારે જાગો ત્યારથી જ મનને પ્રસન્ન રાખો. ખોટી ચિંતા, ગુસ્સો, વ્યગ્રતા બાજુએ મૂકો. મોં પર સદાય હાસ્ય ઝળકતું રહે. કદાચ કોઇક બાબત ધારણા પ્રમાણે ન થાય તો એની અસરરૃપે પણ આખો દિવસ દિવેલીયા ચહેરે ન ફરો.
(૫)  સવારે જાગો ત્યારે હંમેશા પોતાના એ દિવસના નિયત કાર્યક્રમ વિશે વિધેયાત્મક રીતે વિચારો. મનોમન એવો સંકલ્પ કરો કે આજના દિવસનું મારું જે-તે કામ સૂપેરે પૂરું થશે.
(૬) રાત્રે સૂતી વખતે હંમેશા પોતાના આરાધ્ય કે ઇષ્ટદેવની પ્રાર્થના કરી, સંપૂર્ણ દિવસ સુખરૃપે પસાર થયો એ માટે આભાર માનવાનું ભૂલશો નહીં.
(૭)  ફુરસદના સમયે અથવા તો રાત્રે સૂતી વખતે તમારું મનપસંદ સંગીત સાંભળો. એ મનપસંદ ગીતે સર્જેલાં વાતાવરણમાં તમે ગીત સાંભળતાં સાંભળતાં જ ગાઢ નિદ્રામાં પોઢી જશો.
(૮) સંસ્કૃતિ, પ્રકૃતિ અને વિકૃતિનો ભેદ સમજો. સમજ્યા પછી પોથી પંડિત બન્યા વગર એનું વ્યવહારમાં પણ ધ્યાન રાખો.
(૯) ગત વર્ષમાં જેટલો સમય રમતગમત, ફિલ્મ-સંગીત-પુસ્તકો માટે વિતાવ્યો હોય તેના કરતાં આ વર્ષે વધુ સમય વિતાવવાનું આયોજન કરો.
(૧૦) એ જ રીતે સાત વર્ષથી નીચેની વયના માટે અને ૭૦ વર્ષ કરતાં વધુ વયની વ્યક્તિઓ સાથે થોડો વધુ સમય વિતાવવાનો પ્રયત્ન કરો.
(૧૧) દિવસે પણ સપનાંઓ જોવાનું ચાલુ કરો. આ પ્રવૃતિ કરી જાતે જ અનુભવો કે  તેનાથી તમારી જિંદગીમાં કેવો ફેરફાર આવે છે.
(૧૨) હંમેશા ઘરનો શુદ્ધ અને સાત્વિક આહાર લેવાની ટેવ પાડો. જો બહારગામ કે પ્રવાસમાં જવાનું થાય ત્યારે પણ આ બાબતનો ખ્યાલ રાખો. શુદ્ધ અને સાત્વિક આહારથી શુદ્ધ વિચારો આવશે.
(૧૩) આહારમાં મોસમ પ્રમાણેનાં કુદરતી ફળો અને શાકભાજીઓને ખાસ સ્થાન આપો. જે તમારી તંદુરસ્તીથી વધુ સારી માવજત કરશે.
(૧૪) ગુસ્સો કે આવેશમાં આવીને કદાપિ પણ અન્નનો ત્યાગ એટલેકે અપમાન ન કરો.
(૧૫) બિનજરૃરી, દેખાદેખી કે મોભો બતાવવા પાછળ થતા ખર્ચમાં નિયંત્રણ રાખવાનો પ્રયત્ન કરો.
(૧૬) અન્ન, પાણી, વીજળી કે કુદરતી સંપત્તિનો બગાડ ન કરો અને આવું કરતાં હોય તેવા લોકો સમજાવટતી રોકવાનો પ્રયત્ન કરો.
(૧૭) વાણી પર સંયમ રાખો જેથી પાછળથી પસ્તાવું ન પડે. જિંદગીમાં મને માફ કરો એવું કહેવું  પડે તેવું વર્તન/વ્યવહાર ન કરો. પણ જો ભૂલ થઈ હોય તો સામે વાળાની મને માફ કરો એવું કહી માફી માંગવામાં નાનમ ન રાખશો.
(૧૮) જિંદગીમાં થેન્ક-યુ શબ્દનો ઉપયોગ વિના સંકોચે છૂટથી કરો, પરંતુ આ શબ્દ તમને દરેક વખતે સાંભળવા મળે જ એવી જિદ કે અપેક્ષા ન રાખો.
(૧૯) દરરોજ તમારા દ્વારા એક સારું કાર્ય થાય એવો ખરા હ્ય્દયથી પ્રયત્ન કરો.
(૨૦) તમારી, તમારા ઘરની, તમે જ્યાં રહેતા હો, જ્યાં કામ કરતાં હો  તેની આસપાસના સ્થળની ગંદકી દૂર કરો. સ્વચ્છતામાં પ્રભુનો નિવાસ હોય છે. સ્વચ્છ વાતાવરણ  જીવનમાં નવી પ્રેરણા આપશે.
(૨૧) જીવનના એક નિત્યક્રમ તરીકે નિયમ કરો કે રોજ ત્રણ વ્યક્તિનો બોજો હળવો કરી એમના મુખ ઉપર હાસ્ય લાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ.
(રર) સમય કિંમતી છે, તેનો સદુપયોગ થાય તે જરૃરી છે. ખોટી ચૂગલી, ટીકા-ટિપ્પણી કે ખણખોદમાં તેને વેડફવા ન દેશો. તમારા વિચારો/ઊર્જાને નકારાત્મક રીતે ન વાગોળતા, સકારાત્મકતા તરફ વાળવાનો પ્રયાસ કરો.
(૨૩) જિંદગીને એક પડકાર ગણી શિસ્તબદ્ધ સૈનિકની જેમ તેનો સામનો કરવા હંમેશા તૈયાર રહો.
(૨૪) સવારનો નાસ્તો રાજાની જેમ ભરપૂર કરો. બપોરનું ભાણું એક રાજકુમારની જેમ માત્ર પસંદગીનું અને વ્યવસ્થિત રીતે જમો. જ્યારે સાંજનું જમણ એક શ્રમિકની જેમ થોડું જમો. જેથી હળવા પેટે તમે રાત્રે નિરાંતે ઊંઘી શકો.
(રપ) જિંદગીમાં સતત હસતાં રહેવાથી શરીરને જોઈતી ઊર્જા તમારા શરીરમાંથી જ મળી જશે.
(૨૬) જિંદગીને એક વિશેષ ભેટ ગણી તમારી વાણી, વર્તન અને વ્યવહારને આચરણમાં મૂકજો. તમારા ત્રણેય આવરણોને કારણે કોઈને ક્ષતિ ન થાય તેની વિશેષ કાળજી રાખો.
(૨૭) બીજાને ધિક્કારવામાં તમારી જિંદગીને ન વેડફો. તમે તમારું પોતાનું ધ્યાન રાખવાનું સત્ય સ્વીકારો.
(૨૮) જિંદગીને સામાન્ય માણસની જેમ જ સ્વીકારો. એના વિશે ઝાઝું ગંભીર થવાની જરુર નથી.
(૨૯) દલીલબાજીનો કોઈ અંત નથી  એટલે ક્યારેક ડિસએગ્રી સાથે એગ્રી થવામાં મજા છે.
(૩૦) ભૂતકાળને ટુકડા કરી જમીનમાં દાટી દો. જેથી તે વર્તમાનમાં પીડાની જેમ પરેશાન ન કરે.
(૩૧) અન્યનાં સુખો સાથે સરખામણી કરવાથી દુઃખ સિવાય કશું જ મળવાનું નથી.  તુલના કરવી હોય તો તેના સામર્થ્યની કરવી  અને તેમાંથી પ્રેરણા લઈ તેવા બનવા પ્રયાસ કરવો.
(૩૨) જિંદગીમાં તમારા આનંદ કે સુખ માટે તમારે જ પ્રયત્ન કરવો પડશે. ઉછીનો લીધેલ આનંદ કે સુખ ક્ષણજીવી છે.
(૩૩) ભૂતકાળમાં બનેલી દુર્ઘટના/નિષ્ફળતાને એક ફ્રેમમાં મઢાવી દીવાલે રાખો અને રોજ તે હવે કદી ફરી પાછી બનવાની  નથી તેવો સંકલ્પ કરતા રહો.
(૩૪) હંમેશા “ભૂલી જાઓ અને માફ કરો” ની નીતિ માટે તૈયાર રહો. બીજાની ભૂલોને માફ કરતા શીખો.
(૩૫) સમય જ સમયનું કારણ છે અને  સમય જ સમયનું મારણ છે તે સત્યને સ્વીકારજો. દરેક દુખદ ઘટના કે સંજોગોને વિસારવા સમય આપો.
(૩૬) તમારા માટે લોકો શું વિચારે છે તેની ચિંતા ન કરો  કારણ કે તે તમારંુ કામ નથી. જ્યારથી તમે બીજા માટે વિચારતા થાવ, સુખ તમારા દ્વારે બારણું ખટખટાવતું આવશે.
(૩૭) ગમે તેવી સારી કે ખરાબ પરિસ્થિતિ કાયમી નથી, તે બદલાવાની છે તે સત્યને જાણી તમારો વ્યવહાર રાખો.
(૩૮) જિંદગીમાં જે વસ્તુ આનંદી, ઉપયોગી કે સુંદર નથી તેનાથી છુટકારો મેળવો.
(૩૯) અદેખાઈ કરવી એટલે સમય બગાડવા જેવી બાબત છે તેના કરતાં મનમાં સારા વિચારોને સ્થાન આપો.
(૪૦) જિંદગીમાં શ્રેષ્ઠ પણ તમારી રાહ જુએ છે થોડોક ઈંતજાર કરો… ઉતાવળા ન થાવ.
(૪૧) કોઈ પણ કાર્ય કરતાં પહેલાં હજાર વાર વિચાર કરો, પણ થઈ ગયા પછી વિચારવાનું છોડી દો.
(૪૨) ૨૪ કલાકમાંથી થોડા કલાક તમારી પત્ની, બાળકો, માતા-પિતા અને મિત્રો માટે ફાળવો.
(૪૩) જિંદગીમાં શક્ય હોય ત્યાં સુધી ‘મેં’ અને ‘હું’નો  પ્રયોગ ઓછો કરવો પડે તેવું કરો, કારણ કે તેમાંથી અભિમાનનું/ગર્વનું સર્જન થાય છે. જ્યારે ગર્વની શરૃઆત થાય છે ત્યારે પતનનો પ્રારંભ થાય છે.

Courtsey: Sandesh

Accupressure

ડિસેમ્બર 29, 2008 Leave a comment