કહેજો મને


ઘુવડની આંખમાં છુપાયેલ
મારો સુરજ
ખોવાયો છે
કોઇને મળે તો કહેજો મને

સિતારોનાં જંગલમાં
ભમતો શુભ્રોજ્વલ શશી
ખોવાયો છે
કોઇને મળે તો કહેજો મને

મૃગલીની આંખમાં
રમતુ મારું ચપળ શમ્ણુ
રોળાયુ છે
કોઇને મળે તો કહેજો મને

બાળક્ની ચંચળતામાં રમતુ
સોનલવરણુ યૌવન
અટવાયુ છે
કોઇને મળે તો કહેજો મને

વાતોનાં વમળમાં
વહેતું મારા પ્રેમનું તરણું
ક્યાંય ના અટવાય
એટલું વિભુને કહેજો તમે

 1. December 28, 2010 at 8:58 am

  Beautiful lines…..
  મૃગલીની આંખમાં
  રમતુ મારું ચપળ શમ્ણુ
  રોળાયુ છે
  કોઇને મળે તો કહેજો મને

  બાળક્ની ચંચળતામાં રમતુ
  સોનલવરણુ યૌવન
  અટવાયુ છે
  કોઇને મળે તો કહેજો મને

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: