અજ્ઞ હું


દાદા!

રાગ અને મોહનાં આ  પડળો.

એમાંથી છોડાવા

માંગણ બની આવ્યો તમારે દ્વાર

સન્માર્ગે ચઢાવો મને

અજ્ઞ હું, તમારો માર્ગ મૂક્તિનો બતાવો મને

જીવનમાં આવ્યા સુખો જ્યારે

ત્યારે છોડી તમારી માયા

દુઃખ આવ્યું ત્યારે દોડતો આવ્યો

એવો પામર હું માનવ સંતાન

અજ્ઞ હું, તમારો માર્ગ મૂક્તિનો બતાવો મને

સમજ્યો જેને સુખ હું

તે હતુ સ્વપ્ન સમ મિથ્યા બધુ

મોહ માયાનાં નાગો હવે ડસે ચારે પાસ

એ નાગપાશમાં થી છોડવો મને

અજ્ઞ હું, તમારો માર્ગ મૂક્તિનો બતાવો મને

Advertisements
 1. pragnaju
  November 25, 2010 at 1:53 pm

  ્સુંદર
  તે હતુ સ્વપ્ન સમ મિથ્યા બધુ

  મોહ માયાનાં નાગો હવે ડસે ચારે પાસ

  એ નાગપાશમાં થી છોડવો મને

  અજ્ઞ હું, તમારો માર્ગ મૂક્તિનો બતાવો મને
  આ ભાવના જ અહં ઓછો કરવા તરફનું પહેલું પગલું

 2. November 29, 2010 at 6:49 pm

  રાગ અને મોહનાં આ પડળો
  એમાંથી છોડાવા.
  માંગણ બની આવ્યો તમારે દ્વાર
  સન્માર્ગે ચઢાવો મને.

  બહુજ સરસ રચના , ઉન્ડુ તત્વજ્ઞાન સમાએલુ છે.
  મુક્તિનો માર્ગ ખરેખર ક્ઠીન છે.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: