ક્ષમાપના-


 
સ્નેહીજનો / મિત્રો
 
સં= સંજોગો વશાત જાણતા કે અજાણતા
= વક્રતા કે કટુતા તન મન કે ધનથી
ત્સ= આચરાઈ હોય તો
રી= રીતસરની પુરા હ્રદયથી
ક્ષ=ક્ષમા
મા=માંગુ છુ
=પ્રાર્થુ છુ
ના=ના ન કહેશો અને ઉદાર મનથી ક્ષમા આપજો.
 
Advertisements
  1. September 14, 2010 at 7:38 am

    Asking for forgiveness eliminates many a misery but in to day’s world of misinterpreted pride, it is rare to come by and undertaken only by the genuinely courageous and truely enlightened.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: