એકાંત


એકાંત પીડે છે?

કેમ?

તુ દુઃશસન બની નથી શકતો?
તેના ચીર નથી ખેન્ચી શકતો?
તેની હાંસી ઉડાવી નથી શક્તો?

તું દુર્યોધન બની જાંઘ ઉપર થાપ દે
એકાંત તો દ્રૌપદી છે

પણ

ડરુ છુ શબ્દોના કૃષ્ણ થી
જે તેને કાવ્યોના ચીર પુરે.

Advertisements
  1. September 11, 2010 at 3:14 pm

    વાહ સરસ કલ્પ્ના !! શબ્દોના ચીર પુરવાની વાત ખરેખર સોંસરવી ગઈ!
    સપના

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: