Home > વિચાર બે લીટીની વચ્ચેનો > વિચાર બે લીટીની વચ્ચેનો

વિચાર બે લીટીની વચ્ચેનો


———————————————————————————-

પ્રોત્સાહન ચેપી છે.આપે તેને અને પામે તેને બંનેને પ્રોત્સાહીત કરે છે.

———————————————————————————-

વખાણ જાહેરમાં કરો અને ટીકા અંગત રીતે.

———————————————————————————–

સમય હંમેશા તમારી મૂડી બને ત્યારે જ જ્યારે તમે સમયથી આગળ હો.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: