Home > વિચાર બે લીટીની વચ્ચેનો > વિચાર બે લીટીની વચ્ચેનો

વિચાર બે લીટીની વચ્ચેનો


તમે જેમ વધુ ઉપર ચઢો તેમ તમને વધુ દેખાય અને વધુને તમે પણ દેખાવ

———————————————————————————————-

વિકાસ માટે વધુ મેળવવાનો તલસાટ જોઇએ અને શાંતિ મેળવવા સંતોષનો ઓડકાર

————————————————————————————————— 

નિશાન ચુક માફ, નહીં માફ નીચું નિશાન

——————————————————–

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: