અંગાર


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ફાયર બ્રીગેડ ની તાલિમ ના વર્ગ ચાલતા હતા. ઈન્સ્ટ્રકટર કહી રહ્યા હતા કે આગ ત્રણ પરિબળો ભેગા થાય તો જ લાગે. એક જવલનશીલ પદાર્થ પ્રાણ વાયુ અને અંગાર, આગ લાગી હોય તો ત્રણ માંથી એક પરિબળ દુર કરો એટલે તે સ્વંયભુ શમે. પ્રાણવાયુ દુર કરવા કેમીકલસ પાવડર કે ઉન ના ધાબળા થી આગ ને ઢાંકી દો. અંગાર દુર કરવા પાણીનો મારો કરો અથવા આગની નજદીક માં કોઈક જવલનશીલ પદાર્થ હોય તે દુર કરો.

 

સંસાર ના દવ માં પણ આવુ જ છે. ઈચ્છાઓ, જરુરિયાતો અને અહમ્ આ ત્રણ વસ્તુઓ ભેગી થાય એટલે દવ લાગે જ….. અહમ્ દુર થાય તો દવ ઠરે ઈચ્છાઓ નું શમન થાય તો પણ દાહ ઘટે અને જરુરીયાતો ઘટે તો પણ તાપ ઘટે.

 

સાધુ સંન્યાસીઓ અને સંસાર છોડનારા મહાવીર, ઈસુખ્રીસ્ત, ગાંધીજી અને વિનોબા ભાવે જેવા નિસ્પૃહી આત્માઓ એ આ વસ્તુ નું માર્ગદર્શન સદા આપ્યુ છે.

 

પરંતુ આ માર્ગદર્શન જેને જચે છે તે સ્વિકારતા નથી.

 સ્વિકારે છે તો પાલન નથી કરી શકતા.અને

જે પાલન કરે છે તેઓ તો આ સંસારમાં રહી નથી શકતા.

          વિજય શાહ

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: