ફલટઁ -વિજય શાહ ,


સેક્રેટ્રરી સાથે ફલટઁ કરવાનો દરેક મેનેજરને જન્મસિધ્ધ અધિકાર હોય છે, જે બંન્ને પક્ષે સહજ છે. કેમકે દિવસ ના ચોવિસ કલાક માં આંઠ કલાક ઉંઘવાનુ, આંઠ કલાક નોકરી અને આંઠ કલાક ઘરમાં કુટુંબ સાથે. એટલે જેટલો સમય પત્ની સાથે કાઢવાનો હોય તેટલોજ સમય સેક્રેટરી સાથે પણ કાઢવાનો હોવાથી ઘરોબો વધે. અને એ ઘરોબો વધે એને પત્ની ઓ ફલટઁ કહે અને સેક્રેટરી પ્રમોશનો સરળ રસ્તો.
પણ આજે અમીત ખરેખર અપસેટ હતો, કારણ કે તેની બે ધારી લાઇફ એક બની ગઇ.
તેની પત્ની તેની સેક્રટરી બની ગઇ.
પત્ની તો આનંદમાં હતીજ પણ સેક્રેટરી વિનાનો અમીત ઉદાસ થઇ ગયો.

  1. November 28, 2006 at 6:29 am

    no entry for ‘voh’

    wow

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: